Fotbalový oddíl
 TJ Holoubkov

Deklarace o ochraně osobních údajů

Úvodní stránka
O nás
Výstavba šaten
Internacionálové
Oslavy 90 let
Muži "A"
Muži "B"
Ženy
Dorost
Žáci
Přípravka
Šachový klub
Sponzoři
Suvenýry
Výroční zprávy
Deklarace o GDPR
Kontakty

Cílem vydání tohoto dokumentu je informování subjektů osobních údajů (našich členů, hráčů, funkcionářů nebo obchodních partnerů) a celé sportovní veřejnosti, že Tělovýchovná jednota Holoubkov, z.s. zcela respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. Tělovýchovná jednota Holoubkov, z.s. zároveň ujišťuje veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR. Tyto právní předpisy Tělovýchovná jednota Holoubkov, z.s.  doplňuje o interní pravidla ochrany osobních údajů, např. bezpečnostní směrnici, která směřuje k naplnění účelu, tedy posílení práv subjektů osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Osobními údaji se rozumí jakékoliv údaje, na jejichž základě lze identifikovat fyzickou osobu. Např. pokud o někom víme, že je obránce, nejedná se o osobní údaj, neboť jej na základě této informace neidentifikujeme. Pokud ale známe jeho číslo na soupisce, lze kontrolou webového prohlížeče dohledat, o kterou osobu se konkrétně jedná. Jakmile je fyzická osoba identifikována, osobním údajem je jakýkoli údaj o ní (např. v hokeji držení hole P/L, ve fotbale silnější noha P/L atp.).

Tělovýchovná jednota Holoubkov, z.s.  v souladu se zásadou minimalizace osobních údajů postupně implementuje pravidla, na jejichž základě zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování své činnosti a zároveň je zpracovává jen ze zákonných právních titulů dle čl. 6 a 9 GDPR.  Jedná se o takové identifikační údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ, dále také Vaše kontaktní údaje jako jsou adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a obdobné údaje.

Vaše identifikační osobní údaje zpracováváme zejména za účelem vedení své členské základny, také za účelem doložení naší členské základny v rámci struktury příslušného sportovního svazu a ČUS a příslušnému orgánu státní správy a samosprávy, jakož i kontroly Vaší totožnosti při konání sportovních utkání.  Vaše kontaktní údaje zpracováváme za účelem snadné komunikace s Vámi.

Proč zpracováváme Vaše údaje?
Nejčastějším důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění právní povinnosti, plnění podmínek stanovených ve vnitřních předpisech klubu, příslušného svazu a ČUS, smlouva, veřejný zájem nebo ochrana životně důležitých zájmů subjektu.

Pokud se rozhodnete, že chcete zpracování některých údajů odmítnout nebo vymazat, máte možnost tak učinit písemně na e-mailové adrese tjholubkov@seznam.cz. Upozorňujeme, že můžeme smazat jen ty osobní údaje, k jejichž zpracování jsme pozbyli právní titul. 

Komu mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty?
Tělovýchovná jednota Holoubkov, z.s.  tímto ujišťuje, že nikdy nebude sdílet žádné osobní údaje se třetími stranami bez předchozího upozornění. V případě, že k tomu dojde, Tělovýchovná jednota Holoubkov, z.s.  se zavazuje se smluvními stranami uzavřít smlouvu o dodržování ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty Okresnímu fotbalovému svazu (OFS), Sportovní a tělovýchovné organizaci Rokycany (STOR),  okresnímu sdružení České unie sportu, výkonnému výboru České unie sportu, Krajskému fotbalovému svazu (KFS) a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Za účelem zpracování údajů obsažených v Dohodě o provedení práce / Dohodě o pracovní činnosti / Pracovní smlouvě, adresní a identifikační údaje zaměstnanců: jméno, příjmení, datum narození,  adresa místa trvalého pobytu, dochází k předání osobních údajů externímu zpracovateli na základě smlouvy o zpracování účetní a mzdové agendy a smlouvy o zpracování osobních údajů.

Jak je zajištěna bezpečnost osobních údajů?
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny. Tělovýchovná jednota Holoubkov, z.s.  disponuje všemi prostředky nutnými pro ochranu osobních údajů, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.

V rámci ochrany osobních údajů, jejich zpracování a bezpečné uchování, je pověřen předseda TJ Holoubkov, pan Stanislav Kurdík, jako jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Udělení souhlasu

S výjimkou zákonem, smlouvou, či interními předpisy stanovených případů zpracováváme osobní údaje výlučně s udělením souhlasu subjektu údajů.

Vaše práva
V rámci ochrany osobních údajů dle GDPR máte následující práva:

1.    Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě žádosti. Máte právo po Tělovýchovná jednota Holoubkov, z.s.  požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracovává a které kategorie údajů se tato skutečnost týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se takto bude dít. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.

2.    Právo na přesnost osobních údajů. Tělovýchovná jednota Holoubkov, z.s.  přijme veškerá opatření, aby zpracovávala přesné a aktuální údaje. Tělovýchovná jednota Holoubkov, z.s.  má povinnost ověřit, zda zpracovává přesné údaje, v jiném případě je vymaže nebo opraví.

3.    Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, aby Tělovýchovná jednota Holoubkov, z.s.  vymazala Vaše údaje a nadále je neuchovávala, pokud zde nebude jiná zákonná překážka např. z důvodu veřejného zájmu či právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování. Pokud by došlo k takové výjimce, je Tělovýchovná jednota Holoubkov, z.s.  povinna Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.

4.    Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi správci osobních údajů.

Jak již bylo zmíněno výše, GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky Tělovýchovná jednota Holoubkov, z.s.  přestane zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování či jiné zákonné důvody.

Kontaktujte nás

Víme, že poskytování osobních údajů představuje velice citlivou problematiku, proto nás, v případě jakéhokoliv dotazu či žádosti o vysvětlení, neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: tjholoubkov@seznam.cz

Za výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Holoubkov
Stanislav Kurdík – předseda

V Holoubkově dne 15.10.2018

Úvodní stránka O nás Výstavba šaten Internacionálové Oslavy 90 let Muži "A" Muži "B" Ženy Dorost Žáci Přípravka Šachový klub Sponzoři Suvenýry Výroční zprávy Deklarace o GDPR Kontakty